Embassy of Austria in Bahrain


  • Daiyah, Area Nr.3, Shawki Street, house Nr. 10 P.O.B. 15013 Daiyah 35451 Kuwait Kuwait
  • kuwait-ob@bmeia.gv.at ,
  • +965-225-52532 , +965-225-32761 , +965-225-48248 ,
  • +965-225-63052 ,

Map


Adress of embassy of Austria in Bahrain, Phone number of embassy of Austria in Bahrain