Embassy of Poland in Kenya


  • 58 Red Hill Road 00100 Nairobi Kenya
  • nairobi.secretary@msz.gov.pl , nairobi.amb.wk@msz.gov.pl ,
  • +254-20-712-0019 , +254-20-712-0020 , +254-20-712-0021 ,
  • +254-20-712-0106 ,

Map


Consulates of Poland in Kenya


Consulate :

  • Mombasa Kenya
  • nairobi.amb.sekretariat@msz.gov.pl ,
  • +254-72-276-6291 ,

Map

Adress of embassy of Poland in Kenya, Phone number of embassy of Poland in Kenya